Делатност

Претежна делатност овог предузећа је : 38.11 сакупљање отпада који није опасан

Јавно предузеће обавља и следеће делатности од општег интереса:

38.21 третман и одлагање отпада који није опасан
36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 уклањање отпадних вода
81.29 услуге осталог чишћења
81.30 услуге уређења и одржавања околине
96.03 погребне и сродне делатностима
35.30 снабдевање паром и климатизација

Ово предузеће је регистровано за изградњу водовода, канализације са свим пратећим објектима, као и извођење других грађевинских делатности.

Јавно предузеће сагласно Закону о водама поседује лиценцу за обављање послова у области управљања водама:
– снабдевање водом за пиће системом јавног водовода,
– сакупљање, одвођење и пречишћаванхе отпадних вода системом јавне канализације,
– старање о функционисању водних објеката и система,
– праћење стања водних објеката

издато од стране Републичког Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, дана 15.03.2013.год. – број решења 325-00-00111/2013 – 07.

Такође, исто сагласно Законом о управљању отпадом поседује дозволу за сакупљање, складиштење, третман, одлагање и транспорт комуналног (неопасног и инертног) отпада издато од стране Општине Бачка Топола, дана 03.06.2010.године – број дозволе 501-7/10-И.