НАДЗОРНИ ОДБОР

Немања Симовић, председник одбора

Норберт Сатмари, члан

Јанош Пажа, члан

 

 ДИРЕКТОР

Диана Домањ Дудаш, дипл.ек.

 

СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Општа служба

Финансијско књиговодствена служба

 

 

 

УСЛУЖНА РАДНА ЈЕДИНИЦА                                                                             ПРОИЗВОДНА РАДНА ЈЕДИНИЦА

 

О.J. Одржавање, грејање, димрад                                                                            О.Ј. Водовод и канализација

O.J. Чистоћа

O.J. Погребно

O.J. За одржавање комуналних објеката

О.Ј. зоохигијене