НАДЗОРНИ ОДБОР

 

НОРБЕРТ САТМАРИ- ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „КОМГРАД”

САТМАРИ НОРБЕРТ, дипл.економиста – рођен 13. марта 1983. године у Бачкој Тополи где и данас живи. Основну и средњу школу-Гимназију похађао је у Бачкој Тополи, а Економски факултет у Суботици.

Од 2011. године запошљава се у Општинској управи Општине Бачка Топола. У оквиру Oдељења за oпшту управу и друштвене делатности задужен је за вођење регистра становништва и послове везанe за стицање статуса енергетски угроженог купца. Од 2014. године као члан Комисије активно учествује у изради предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривреног земљишта на територији општине Бачка Топола, а од 2016.године и у изради предлога Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола.

Говори мађарски, српски и енглески језик.

ДОБРИЛА КРСМАНОВИЋ, ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 

ДOБРИЛА КРСМАНОВИЋ– дипл. економиста- рођена 06.октобра 1980.године
Образовање:
– Гимназија „Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола; смер: општи,
– Економски факултет Суботица, смер: финансијски менаџмент и рачуноводство.
Радно искуство:
– СТР „ЗОКА”, Бачка Топола у периоду од 2004 – 2011. године на повременим пословима као трговац,
– ДОО „ПОСЕYДОН” Бачка Топола у периоду од августа 2012. године до марта 2013. године као администратор,
– СТР „ПЛУС ЛЕДЕР” Бацка Топола у периоду од јула 2013.године до новембра 2016.године као трговац,
– ССОШ „ЗДРУЖЕНА ШКОЛА” Бачка Топола тренутно запослена почев од новембра 2016.године на пословима дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове.
Познавање језика:
Енглески језик- средњи ниво ( читање, писање , говор ).
Рад са рачунаром:
Word, Еxеl, Power Point, Internet.

ЈАНОШ ПАЖА, ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ПАЖА ЈАНОШ, дипломирани грађевински инжењер, хидро смер

Запослен у ЈП „Комград” од 2001.године као руководилац ОЈ водовод и канализација. Живи у Старој Моравици.

За собом има дугогодишње искуство у пројектовању водоводне и канализационе мреже.

Говори немачки, мађарски и српски језик

Рад са рачунаром:

MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet

Возачка дозвола А,Б,Ц,Е категорије.

 

ДИРЕКТОР  – ДИАНА ДОМАЊ ДУДАШ, ДИПЛ. ЕК.

Образовање

– 1990.-1996. – Основна Школа „Чаки Лајош” –вук диплома

– 1996.-2000. – Гимназија „Доситеј Обрадовић” – вук диплома

– 2000.-2005. – Економски факултет Суботицa, Универзитет у Новом Саду -дипломирани економиста

– 2014.–2017. – Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду – дипломирани правник

 

Радно искуство

  • 2004.- 2005.-  Wiener Stadtische– агент продаје
  • 2006. – 2010. Скупштина АПВ Војводине, Сарадник за адмистративне послове
  • 2010. – 2014. ЈИП, директор
  • 2014. – 2017. Општинско веће,члан општинског већа задужен за фин.
  • 2017. – ЈП „Комград”, директор

 

1.     СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ФИНАНСИЈЕ

 

1.1 РУКОВОДИЛАЦ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА 

 

1.2  МЕНАЏЕР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

1.3  АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИК

1.4  КЊИГОВОЂА

1.5  РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ

1.6  КЊИГОВОЂСТВЕНИ РЕГЕРЕНТ

1.7  БЛАГАЈНИК

1.8  ЧИСТАЧ ПРОСТОРИЈА, КУРИР 

2.     СЛУЖБА УСЛУЖНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

            

2.a  ОЈ за комуналне послове

2.а.1  ТЕХНИЧАР ПРОИЗВОДЊЕ И ОДРЖАВАЊА МАШИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

2.а.2  МАГАЦИОНЕР

2.а.3  ПОМОЋНИК АУТОМЕХАНИЧАРА

2.а.4  ЗИДАР

2.а.5  ПОМОЋНИК ЗИДАРА

2.а.6  МАНУЕЛНИ РАДНИК НА ПОСЛОВИМА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

  

2.б  ОЈ за одржавање мреже за дистрибуцију топлотне енергије, димничарске услуге и одржавање чистоће на јавним и зеленим површинама

2.б.1  ОПЕРАТЕР ГАСНИХ ПОСТРОЈЕЊА

2.б.2  ДИМНИЧАР

2.б.3  ЧИСТАЧ УЛИЦА

 

2.в  ОЈ за одржавање комуналних објеката-улица и путева и зоохогијену

2.в.1  ИНЖЕЊЕР ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА

2.в.2  ВОЗАЧ КОМУНАЛНИХ ВОЗИЛА

2.в.3  КОМУНАЛНИ РАДНИК НА ОДНОШЕЊУ СМЕЋА

2.в.4  ШИНТЕР

 

2.г ОЈ погребне услуге

2.г.1  ОРГАНИЗАТОР ПОГРЕБА 5163.02

2.г.2  ПОГРЕБНИК 5163.04

2.г.3  ВОЗАЧ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА 8322.05

2.г.4  ГРОБАР 9629.03

 

3.     СЛУЖБА ПРОИЗВОДНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ-ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

 

 3.1  РУКОВОДИЛАЦ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ/УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

3.2  ВОДОИНСТАЛАТЕР

3.3  ВОДОИНСТАЛАТЕР

3.4  ПОМОЋНИК ВОДОИНСТАЛАТЕРА

3.5  ФЕКАЛИСТ

3.6  КОНТРОЛОР ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА

3.7  ОПЕРАТЕР УРЕЂАЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ

СЕКТОР ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

3.8 ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР

3.9 МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР

3.10 ОПЕРАТЕР УРЕЂАЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

 

4.     СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА  КОЈИМА УПРАВЉА ЈП „КОМГРАД”

4.1  РУКОВОДИЛАЦ ЗА РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

4.2  ЧИТАЧ БРОЈИЛА