Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности, као делатности од општег интереса, на територији општине Бачка Топола и пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавањa и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица и путева, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина.

Јавно предузеће комунално, стамбено, грађевинске делатности „КОМГРАД” из Бачке Тополе, основано је од стране Општине Бачка Топола, као Организација удруженог рада за обављање делатности од општег интереса на територији насеља Бачка Топола 16.05.1977.године.

Од оснивања – 1977. године до данашњег дана у регистру је вршено усаглашавање регистрације овог предузећа са законским прописима да би исто сходно томе 28.12.1989.године било регистровано као Јавно предузеће. Овај организациони облик задржан је до данашњег дана.

Поступајући у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката и Законом о Агенцији за привредне регистре, извршено је превођење овог предузећа у регистар привредних субјеката Републичке агенције за привредне регистре Београд решењем број БД 35970/2005 од 08.07.2005.године.
Одлуком Скупштине општине Бачка Топола од 16.05.2013.године извршено је усклађивање Оснивачког акта са Законом о јавним предузећима и регистровање промене података у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре дана 12.07.2013.год. под бројем БД 76792/2013.

Седиште предузећа је у Бачкој Тополи, улица Матије Корвина бр.18.