Погребна обрачунска јединица врши своје услуге на територији насељеног места Бачке Тополе. Услуга ове јединице састоји се од продаје погребног материјала, услуге сахрањивања, полагање урни, преузимање, превоз преминулих по налогу наручиоца и смештај у мртвачницу на гробљу.  Укључући и уређивање и одржавање зелених површина и чистоће у гробљу. ЈП „Комград” управља са два градска гробља- Источно и Западно гробље.

Погребна служба ЈП „Комград”-а налази се у кругу предузећа, па се тако смртни случај пријављује усмено код пословође службе на основу потврде о смрти ради одређивања места, дана, сата и потребних услуга у вези са сахрањивањем.

По усменој пријави Погребној служби о смртном случају, предузеће на основу потврде о смрти одређује гробно место, дан, сат и друге потребне услуге у вези са сахрањивањем и закључује уговор са чланом породице, сродником или другим лицем које је поднело пријаву за погреб или лицем које сноси трошкове сахрањивања.

На основу ценовника погребних услуга утврђује се висина накнаде за закуп, резервација и одржавање гробног места, обавезни рок почивања и рок за који се врши закуп, накнада за резервацију гробног места, међусобна права и обавезе након истека рока почивања, начин и услови за ексхумацију.

Закупљена и резервисана гробна места дужни су да одржавају закупци, односно власници.