ЈН 5/18 – набавка у отвореном поступку – набавка моторних горива

_________________________________________________________________________

JН 4/18 – набавка у отвореном поступку- добара – набавка мазута

_________________________________________________________________________

ЈН 3/18 – Радови на адаптацији система грејања уградњом гасних генератора у стамбеним зградама колективног становања_______________________________________________________________________________________________________

ЈН  2 / 18 у отвореном поступку за јавну набавку добара – грађевинске конструкције и материјали_______________________________________________________________________________________________________

ЈН  1 / 18- у отвореном поступку за јавну набавку – горива за потребе функционисања предузећа за 2018.годину