Јавно комунално предузеће „Комград“ пружа следеће услуге :

-Услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, складиштење депонија.

– одржавање чистоће на површинама јавне намене

– одржавање јавних зелених површина

– чишћења и уклањање снега и леда са општинских путева на улицама, трговима и другим површинама јавне намене

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен планом и програмом сакупљања и одвожења отпада. Рад се врши свакодневно са 2 аутосмећара и 2 накладача, који сакупљају отпад из индивидуалних и колективних домаћинстава на територији Бачке Тополе, Гунароша, Малог Београда, Томиславаца и Карађорђева.