Oglas za prodaju terenskih vozila

На основу члана 33.  Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014),  у складу са Одлуком Надзорног одбора, бр 20-1, Директор ЈП Комград Бачка Топола је дана 29.12.2021. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КОМГРАДА

и  р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЈП КОМГРАД

 

 1. ЈП КОМГРАД Бачка Топола, Матије Корвина 18, 24 300 Бачка Топола, као носилац права јавне својине на покретним стварима- тертним возилима, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа покретних ствари- теретних возила.
 2. Покретне ствари- теретна возила се отуђују из јавне својине у поступку прикупљања писмених понуда.
 3. Предмет отуђења  су следеће покретне ствари- моторна возила (теретна возила):

 

Редни

број

Марка и тип возила Регистарска

ознака

Број

Шасије/број мотора

Запремина мотора/снага мотора Година производње Почетна цена

(DIN)

Износ депозита

(10% од почетне цене у DIN)

1 ЗАСТАВА-NEW TURBO RIVAL 40.12 HDKP  

BT-024-EL

ZCFC409010Z016532

SOFIM814043803878285

92 2011 151.451 15.145
2 IVECO-EURO CARGO NEW MLC 130E 18  

BT-014-PS

ZCFA1GD0202419517

F4AE0681EC13300077764

 

132 2003 223.851 22.385

 

 

 1. Почетне цене по којој се покретне ствари- теретна моторна возила отуђују из јавне својине су утврђене проценом Фер тржишне вредности Некретнина, постројења и опреме од стране експерата – судских вештака грађевинске, машинске и др. Струка. Извшен од стране Конспро из Кањиже од 07.12.2021. године са извршеним пописом основних средстава. Процену је извршио вештак Марко Јакић, дипл. инжињер.
 2. Почетна цена је изражена у еврима, с тим што се иплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Покретне ствари  се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене, коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.

 1. Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана правоснажности Одлуке о избору најповољнијег понуђача,  уплати целокупан износ постигнуте цене, и приступи закључењу уговора о купопродаји.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну цену и одузима се од вредности постигнуте у поступку јавног отварања писмених  понуда.

 1. Теретна возила се могу погледати у дворишту ЈП Комград Бачка Топола, Матије Корвина 18, сваког радног дана у периоду од 10,00 до 13,00 часова, почев од 29.12.2021.год. до 06.01.2022.год. уз претходну најаву на телефон 024 712-510,  контак особа Зоран Вујовић.
 2. Критеријум за избор најповољнијег понуђача  је највиша понуђена цена.

У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са истим износом цене, а који је уједно и највиша понуђена цена, Комисија ће прогласити победником понуђача који је раније доставио понуду, по датуму и времену пријемног штамбиља са пријемне писарнице Општинске управе општине Бачка Топола

Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда доноси Директор, на предлог Комисије. Одлука се доставља свим учесницима поступка. На ову одлуку учесник поступка може уложити приговор ЈП Комграду. Одлука директора је коначна.

 1. Понуђач је дужан да као потврду озбиљности понуде и као услов за учешће у поступку прикупљања писмених понуда уплати депозит у  износу 10% од почетне цене возила из тачке 3. овог огласа,  у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,   на текући рачун Banka intesa бр. 160-920038-97,и OTP banka 325-9500600014736-74.
 2. Осталим понуђачима који нису остварили право на откуп,  уплаћени депозитни износ се враћа у року од 5 (пет) радних дана од дана одржавања јавног отварања писмених понуда.

Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита.

Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и назив банке нису потпуни или тачни.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи Уговор о купопродаји у остављеном року, или не уплати утврђени износ, уплаћени депозит му се не враћа и сматраће се да је одустао од куповине, Одлука о избору најповољнијег понуђача ће се ставити ван снаге и донети одлука о избору следећег најповољнијег понуђача, којем ће се понудити закључење уговора о купопродаји.

 1. Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица,  физичка лица и предузетници.
 2. Затворена коверта са понудом треба да садржи:

Пријаву за учешће у поступку  прикупљања писмених понуда и то:

– за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број,  порески идентификациони број, број телефона, контакт особа,  потпис овлашћеног лица оверен печатом;

-за физичка лица и предузетникa: име и презиме, име оца, адресу пребивалишта,  јединствени матични број грађана, број личне карте и место издавања, број телефона и иста мора бити потписана.

Уз пријаву се доставља: уредно овлашћење, односно пуномоћје за заступање,  фотокопија личне карте или пасоша за физичка лица и предузетнике, а за правна лица копију решења о упису у Регистар привредних субјеката (који може бити издат и пре објављивања  јавног огласа, ако од дана његовог издавања  до дана објављивања јавног позива није протекло више од шест месеци), копију уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код пословне банке код које има рачун и копију решења о додељеном пореском индетификационом броју – ПИБ;

 • доказ о уплаћеном депозиту,
 • безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи ,

–  попуњен образац за враћање уплаћеног депозита.

Образац пријаве, са понудом и образац за враћање депозита се могу преузети на писарници ЈП Комграда, као и на службеној интернет страници предузеће  www.komgrad.com.

 1. Писмене понуде са комплетном документацијом предвиђеном огласом се достављају у затвореној коверти на адресу:  ЈП Комград , Матије Корвина 18, Бачка Топола, и то  непосредно на писарници предузеће, радним данима од 7,00 до 15,00 часова или препорученом поштом.

Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС за отуђење моторних возила– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу понуђача.

 

 1. Крајњи рок за подношења понуда је четвртак 06.01.2022.год., до 11,00 часова, укључујући и понуде упућене путем поште, а пристигле до назначеног датума и времена.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарнице фирме  до наведеног рока.

Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају да понуду достави само један понуђач.

 

 1. Комисија неће узети у разматрање, односно одбациће као неисправну:
 • понуду која је неблаговремена, односно која је пристигла након истека крајњег рока за подношење понуда;
 • понуду која је непотпуна, односно уз коју није приложена сва тражена документација;
 • понуду у којој је наведен износ мањи од утврђене почетне цене.

Подносиоци неблаговремене, непотпуне, односно неисправне  понуде не могу да учествују у поступку отварања писмених понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

 1. Јавно отварање писмених понуда ће обавити Комисија, и исто ће се одржати у згради ЈП Комград-а Бачка Топола, ул. Матије Корвина 18, у понедељак, 10. јануара 2022. године, са почетком у 10,00 часова.

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени представници.

 

 

Одлука о расписивању јавног огласа објављује се у локалним медијима – ИЦ Бачка Топола, на огласној табли Комграда, као и на службеној интернет страници предузеће www.komgrad.com.

 

 

Директор ЈП Комград

Домањ Дудаш Диана