Pogrebna obračunska jedinica vrši svoje usluge na teritoriji naseljenog mesta Bačke Topole. Usluga ove jedinice sastoji se od prodaje pogrebnog materijala, usluge sahranjivanja, polaganje urni, preuzimanje, prevoz preminulih po nalogu naručioca i smeštaj u mrtvačnicu na groblju.  Uključući i uređivanje i održavanje zelenih površina i čistoće u groblju. U pitanju su Istočno groblje i Zapadno groblje.

Pogrebna služba JP „Komgrad”-a nalazi se u dvorištu preduzeća, pa se tako smrtni slučaj prijavljuje usmeno kod poslovođe službe na osnovu potvrde o smrti radi određivanja mesta, dana, sata i potrebnih usluga u vezi sa sahranjivanjem.

Po usmenoj prijavi Pogrebnoj službi o smrtnom slučaju, preduzeće na osnovu potvrde o smrti određuje grobno mesto, dan, sat i druge potrebne usluge u vezi sa sahranjivanjem i zaključuje ugovor sa članom porodice, srodnikom ili drugim licem koje je podnelo prijavu za pogreb ili licem koje snosi troškove sahranjivanja.

Na osnovu cenovnika pogrebnih usluga utvrđuje se visina naknade za zakup, rezervacija i održavanje grobnog mesta, obavezni rok počivanja i rok za koji se vrši zakup, naknada za rezervaciju grobnog mesta, međusobna prava i obaveze nakon isteka roka počivanja, način i uslovi za ekshumaciju.

Zakupljena i rezervisana grobna mesta dužni su da održavaju zakupci, odnosno vlasnici.