Preduzeće se organizuje kao javno preduzeće u cilju ostvarivanja komunalnih delatnosti kao delatnosti od opšteg interesa, na teritoriji opštine Bačka Topola i pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica u oblasti snabdevanja vodom za piće, prečišćavanje i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, upravljanja komunalnim otpadom, upravljanja grobljima i obavljanja pogrebnih usluga, održavanja ulica i puteva, održavanja čistoće na površinama javne namene, održavanja javnih zelenih površina.

Javno preduzeće komunalno, stambeno, građevinske delatnosti KOMGRAD iz Bačke Topole, osnovano je od strane Opštine Bačka Topola kao Organizacija udruženog rada za obavljanje delatnosti od opšteg interesa na teritoriji naselja Bačka Topola 16.05.1977.godine.

Od osnivanja – 1977. godine do današnjeg dana u registru je vršeno usaglašavanje registracije ovog preduzeća sa zakonskim propisima da bi isto šodno tome 28.12.1989.godine bilo registrovano kao Javno preduzeće. Ovaj organizacioni oblik zadržan je do današnjeg dana.

Postupajući u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata i Zakonom o Agenciji za privredne registre, izvršeno je prevođenje ovog preduzeća u registar privrednih subjekata Republličke agencije za privredne registre Beograd rešenjem broj BD 35970/2005 od 08.07.2005.godine.
Odlukom Skupštine opštine Bačka Topola od 16.05.2013.godine izvršeno je usklađivanje Osnivačkog akta sa Zakonom o javnim preduzećima i registrovanje promene podataka u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre dana 12.07.2013.god. pod brojem BD 76792/2013.

Sedište preduzeća je u Bačkoj Topoli, ulica Matije Korvina br.18.